Příspěvek na plavání

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA PLAVÁNÍ HRAZENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 111

Klub pevného zdraví – nejen děti, dospělí, ale i těhotné ženy mají v rámci Klubu pevného zdraví možnost čerpat finanční příspěvek až 500,- Kč za rok na některou z vybraných aktivit. Příspěvek na rehabilitační aktivity a cvičení – masáže, plavání, předporodní kurz, cvičení a plavání pro těhotné.

Pokud chcete vědět, kolik korun navíc můžete získat u VZP 111, využijte jejich kalkulačku a spočítejte si své benefity.

Podmínky čerpání příspěvku na preventivní programy

 • Příspěvek z fondu prevence není nárokový ze zákona.

 • Žádost o příspěvek musí být podána nejpozději do 30. 11. 2017.

 • Čerpání příspěvků může být ukončeno i před datem 30. 11. 2017 po vyčerpání stanoveného finančního limitu.

 • Pravidla a podmínky (mj. stanovená věková hranice) platí v den podání žádosti.

 • Příspěvky je možno čerpat v průběhu kalendářního roku i postupně, vždy do max. výše limitu v každé ze skupin (nevztahuje se na pohybové aktivity pro dospělé ve věkové kategorii 18-64 let +364 dní a očkování). Platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu.

 • Minimální výše příspěvku na jednu žádost je 100 Kč.

 • Příspěvek je poskytován výhradně na doklady dokládající úhradu služby (zboží) s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2017, a to do 3 měsíců od data vystavení. Podmínka 3 měsíců neplatí pro program Maminka a Bezpříspěvkoví dárci krve.

Plné znění podmínek čerpání příspěvků na preventivní programy hrazené z fondu prevence VZP najdete zde.

Jednotlivé příspěvky a benefity lze kombinovat dohromady?

Například:

   až 500 Kč na plavání 

+ až 500 Kč na školní sportovní kroužek

+ až 500 Kč na očkování proti žloutence

+ mnoho dalších výhod, které můžete získat i jako člen Klubu pevného zdraví, třeba:

 • sleva na dioptrické brýle od partnera KPZ

 • sleva na cestovní pojištění od Pojišťovny VZP

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 201

VoZP nabízí dva výhodné programy, jak pro dospělé, tak pro děti. Programy zahrnují poskytnutí

příspěvku na prevenci zdraví.

Žádost o příspěvek je nezbytné předložit do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu, který obdržel za platbu k čerpání věci nebo služby, přičemž čerpání uskutečněná v měsících říjnu, listopadu a prosinci 2017, musí pojištěnec uplatnit nejpozději do 31. 12. 2017

I. PROGRAM „DĚTI“

Plavání pro kojence a batolata do 3 let s rodiči

Pro kojence a batolata ve věku do dovršení 3 let lze jednou za rok poskytnout příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1000,- Kč. Dítě i doprovod (rodič, zákonný zástupce) žádající o příspěvek za nezletilého pojištěnce, musí být pojištěni u VoZP ČR.

Pro poskytnutí příspěvku je potřeba předložit:

 • vyplněnou a podepsanou žádost „zde“

 • originál dokladu o úhradě kurzu s názvem a identifikačním číslem (IČ) poskytovatele kurzu, na kterém uvede jako obsah platby „kurz plavání rodičů s dětmi“, identifikační údaje dítěte a zákonného zástupce.

Plavání

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce dětem do 18 let až do výše 300 Kč, a to při čerpání formou:

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,

 2. permanentní vstupenky,

 3. dobití čipu,

 4. plaveckého výcviku.

Pro poskytnutí příspěvku je potřeba předložit:

vyplněnou a podepsanou žádost „zde“ spolu s jedním z níže uvedených dokladů:

 

 • originály vstupenek s vyznačením data a ceny vstupenky

 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny spolu s originálem dokladu o jejím zakoupení

 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením toho, kdo dobití čipu uhradil

 • jedná-li se o plavecký výcvik organizovaný školou nebo mateřskou školou, pak je nutno předložit doklad o úhradě tohoto výcviku společně s potvrzením školy nebo mateřské školy, které obsahuje jméno a příjmení pojištěnce, razítko, datum a podpis zástupce školy nebo mateřské školy.

II. PROGRAM „DOSPĚLÍ“

Plavání

Příspěvek lze poskytnout pojištěncům od 18 let jednou v roce do výše 300 Kč, a to při čerpání formou:

1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,

2. permanentní vstupenky,

3. dobití čipu.

Pro poskytnutí příspěvku je potřeba předložit:

vyplněnou a podepsanou žádost „zde“ spolu s jedním z níže uvedených dokladů:

 • originály vstupenek s vyznačením data a ceny každé vstupenky

 • kopii permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny spolu s originálem dokladu o jejím zakoupení

 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením pojištěnce, který dobití čipu uhradil.

Upozornění: před podáním žádosti o poskytnutí příspěvku z programu rozšířené zdravotní péče VoZP ČR doporučujeme přečíst si základní podmínky.

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 205

Organizované plavecké kurzy, až 500 kč

Příspěvek bude poskytnut na organizované plavecké kurzy dětí ve věku do 8 let včetně. Nejedná se o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodiči s dětmi, ani proplácení permanentek. Vystavujícím subjektem může být i školka nebo škola.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu.

 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list).

 • Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu, popř. formulář Potvrzení o úhradě organizovaného plaveckého kurzu.

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA BANK, POJIŠŤOVEN 207

VITAKONTO 

VITAKONTO funguje v elektronické aplikaci VITAKARTA. Měnou v systému jsou tzv. kredity. Podobně jako v internetovém obchodě máte i zde možnost sledovat:

 • kolik kreditů už na VITAKONTU máte

 • zač lze kredity získat

 • programy, na které lze kredity využívat

Všechny možnosti lze detailně prohlížet. Dokonce vám i radíme, co byste měli podniknout, abyste dosáhli na program, na který vám zatím kredity nestačí!

VITAKONTO přispívá prakticky na většinu očkování nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, na plavání, na programy pro maminky a těhotné, na fitness, vitamíny, brýle, rovnátka, antikoncepci a mnoho dalších programů. Průměrně od nás klienti získali více než 500 Kč, tisíce klientů však díky VITAKONTU obdrželi 1000 Kč a často i mnohem více.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA 211

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra poskytuje svým poještěncům:

 • ve věku od 3 do 7 let … více informací zde,

 • ve věku od 6 do 15 let … více informací zde,

 • ve věku od 6 do 15 let … více informací zde,

… příspěvky v max. výši až 600 kč na:

 • organizované plavání – plavecký kurz organizovaný např. základní školou či mateřskou školou

 • sportovní pohybové aktivity – např. aerobic, fitness, sportovní soustředění – mimo jednorázových vstupenek a permanentek na plavání.​​

​​​Příspěvek se poskytuje jednou ročně.

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.

Formulář k proplacení příspěvku preventivních programů (780 kB)

REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA 213

Pojišťovna nabízí balíčky prevence pro děti do 6 let a mládež od 7 do 18 let. Mezi jeden z nejvýhodnějších balíčků je řazen Podbalíček podpora zdraví  3”, který poskytuje příspěvekpříspěvek ve výši 25 % z ceny permanentky, maximálně do 300 Kč na nákup permanentky na plavání, rehabilitační cvičení či cvičení rodičů s dětmi.